Văn bản
Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
01:03 25/01/2015
Căn cứ Luật Kẻ toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định so 129/2004/NĐ- CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tỉêt và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP^ ngày 13 thảng 12 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
01:03 25/01/2015
Căn cứ Luật Kẻ toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định so 129/2004/NĐ- CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tỉêt và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP^ ngày 13 thảng 12 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
Luật số 71/2014/QH13 - Bổ sung một số điều của Luật Thuế
12:57 25/01/2015
Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13, Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Luật Hải quan số 54/2013/QH13.
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
02:41 20/01/2015
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC, Thông tư Hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
CV số 17526/BTC-TCT bổ sung chỉnh sửa về Thuế
10:49 08/12/2014
CV số 17526/BTC-TCT Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
06:27 02/11/2014
HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2014/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
Thông tư 119/2014/TT- BTC ngày 25/08/2014
06:15 02/11/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Thông tu 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN
09:39 02/07/2014
Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý Thuế
02:14 24/05/2014
Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/nđ-cp ngày 22/7/2013 của chính phủ
Đăng ký nhận thông tin
Email của bạn
Công ty liên kết
HPLaw
INVESTPUSH
KEPLER
Copyright @ 2013 Founders Asia Consulting & Auditing Co.,Ltd. All right reserved. Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Giải pháp | Văn bản | Tuyển dụng | Liên hệ